Mencoba untuk berkata ,bercerita dan berexpresi
Abu dzar Al ghafiri
Home | Buku tamu | Khalifah tauladan | Ilmuwan besar islam | Artikel | Abaout me | Kisah tauladan | Kajian Islam | Photo keajaiban Allah

 Abu Dzar al-Ghafiri

Abu Dzar al-Ghifari adalah sahabat yang cukup dekat dan mesra dengan Rasulullah saw. Ia menyebut Rasulullah dengan sebutan khaliilii yang artinya sahabatku yang akrab. Sesuatu yang menonjol dalam diri Abu Dzar adalah keikhlasannya dalam berjuang dan kedalaman rasa cinta dan kasih sayangnya kepada fakir miskin. Karena itu ia sering dijuluki dengan bapak fakir miskin.

Kisah masuknya Abu Dzar al-Ghifari diawali ketika di tempat kelahirannya, yaitu Ghiffar, ia mendengar ada seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT yang juga merupakan rasul yang terakhir.

Ia kemudian mengutus saudaranya pergi ke Makkah untuk mengenali sosok utusan Allah itu. Sekembalinya dari Makkah, saudarnya menceritakan kepadanya tenang diri Rasulullah saw. Abu Dzar kemudian melakukan perjalanan seorang diri menuju Makkah untuk menjumpai Rasulullah saw. Sesampai di Mekkah ia berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Wahai anak muda, hendak kemanakah engkau?"

Abu Dzar menjawab, "Saya hendak bertemu dengan Rasulullah."

"Baiklah, mari saya antar," kata Ali.

Setelah berjumpa dengan Rasulullah saw, Abu Dzar lalu mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu "Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah" (Aku bersaksi, bahwa tiada ilah yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah)

Dengan mengucap dua kalimat syahadat itu, resmilah Abu Dzar menjadi seorang muslim.

Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Dzar r.a. "Sekarang pergilah engkau kembali ke negerimu, sampaikanlah kepada mereka risalahku ini"

Keadaan ini menggemparkan Makkah. Ia ditangkap dan disiksa. Paman Nabi, yaitu Abbas r.a. berusaha mengatasinya. Sehingga, ia selamat dari malapetaka yang mencengkramnya.

Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah atas anjuran Rasulullah saw, Abu Dzar ikut serta dalam rombongan tersebut.

Abu Dzar mempunyai niat yang baik dan mencintai kebenaran. Dia berani, gagah, serta mempunyai rasa tanggung jawab dan kewajibannya.

Hjrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah atas kemauannya sendiri. Lalu ia bergabung dengan jama'ah Rasulullah di Madinah.

Abu Dzar dikenal sebagai orang yang jujur, berbudi pekerti yang luhur, serta bertaqwa kepada Allah SWT. Karena itu, Rasulullah saw sangat mencintainya. Rasulullah saw. bersabda yang artinya, "Orang yang aku cintai antara lain adalah, Ali, Miqdad, Abu Dzar dan Salman Al-Farisi"

Kehidupan Abu Dzar al-Ghifari sangat sederhana. Tidak terfikir olehnya hidup senang, apalagi berfoya-foya. Karena itu ia termasuk Ashabus Suffa, yaitu kelompok yang kurang mementingkan masalah keduniaan.

Dalam kesehariannya ia mencari penghidupan dengan jalan halal seperti mencari kayu api. Pada umumnya, dia tinggal di rumah yang sederhana. Semua waktunya ia lakukan untuk beribadah kepada Allah swt.

Abu Dzar adalah seseroang yang memiliki banyak ilmu, baik ilmu akhirat maupun dunia. Sehari-hari ia tampak seperti orang yang alim. Karena itulah ia disegani oleh sahabat Rasulullah saw. seperti Abu Bakar dan Umar r.a..

Dia berjuang di jalan yang benar dengan konsep yang haq dan menjauhi yang bathil. Ini tercermin dalam sikapnya, yang selalu memperhatikan kaum muslimin. Beliau wafat pada tahun 31 hijriyah.

Enter content here

Enter supporting content here

Maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan atas semua data-data di artikel ini,
kritik + saran:
klik here
:loper_kor4n@yahoo.com  or   radenmifti@yahoo.com
 
            Be a good Moslem or die as Syuhada.....`!!!!
             Other web:   http://mifty-away.tripod.com